EN
creator cover Valdram

Valdram

553•372
Valdram
1
subscriber
Show more
  • В ТАКТ РЫСКАНЬЮ, ДОГОНЯЯ ОТЧУЖДЁННОСТЬ.
- Я так устал.
- Что ты имеешь в виду? Мыслить, ходить?
- Скорее ворочаться своей несущественной громадой. Посмотри на эту непозволительную беготню шавки.
- Ты про собаку, которую мы встречаем уже 8-ой раз? Кружит.
- Конечно, она элементарно не готова прервать движение, ей нужно доказать, потратить, угадать.
- Веселиться.
- Уверена, будто есть разница, если вдруг она остановится или вовсе ускорится, но разбегающиеся следы говорят об обратном.
- Почему же нет? Но вот же они, я их замечаю.
- Это потому как ты их ищешь, а представим, что тебе интересно не дальше надписи на заборе. А ещё сейчас наступлю на один, вот так.
- Он всё равно проглядывает сквозь твой отпечаток.
- Вот именно. У меня шаг слабее, чем её след, именно это я и объясняю. Я так устал, а ещё ты со своим непониманием.

• W RYTMIE UCHYLNOŚCI, GONIĄCZ ZA OBCĄTOŚCIĄ.
- Jestem taki zmęczony.
- Co masz na myśli? Myślenie, chodzenie?
- Raczej kręcenie się moją nieistotną masą. Popatrz na te całe, nieznośnie biegające kundle.
- Mówisz o tym psie którego spotykamy już po raz ósmy? Ona tylko sobie krąży, jakby z celem.
- Oczywiście, ona po prostu nie jest gotowa przerwać ruchu, musi udowodnić coś sobie, zużyć swoją energię, zgadywać.
- Bawić się.
- Ta suczka jest pewna, jakby miało to znaczenie, czy nagle się zatrzyma czy przyspieszy, ale rozproszone ślady mówią coś przeciwnego.
- Dlaczego nie? Ale oto są, ja je spostrzegam.
- To dlatego, że ich szukasz, ale wyobraź sobie, że interesuje cię tylko napis na płocie. A teraz jeszcze nadepnę na jeden, właśnie tak.
- Mimo to on nadal przebija się przez twój odcisk.
- Dokładnie. Mój krok jest słabszy niż jej ślad, o to właśnie chodzi. Jestem taki zmęczony, a ty dalej z tym twoim brakiem zrozumienia.

• IN STEP WITH ELUSIVENESS, CHASING ESTRANGEMENT.
- I'm so tired.
- What do you mean? Thinking, walking?
- More like wriggling with my insignificant bulk. Look at all these scurrying, intolerable mongrels.
- Are you talking about the dog we've encountered for the 8th time? It looks like it is circling with a purpouse.
- Of course, it's simply not ready to interrupt its movement, it needs to prove something, to spend itself, guess.
- To have fun.
- This dog is so sure as if it makes a difference whether she suddenly stops or accelerates, but the scattered tracks speak otherwise.
- Why not? But here they are, I notice them.
- That's because you're looking for them, but imagine if you're interested only as far as the inscription on the fence. And now I'll step on one, like this.
- I still see it through your imprint.
- Exactly. My step is weaker than her traces, that's what I'm explaining. I'm so tired, and here you are with your lack of understanding.  
Show more
• ... 


• РЫЧАГОМ из ОБИДНОГО, ЗАПУСКАЯ НЕОБХОДИМОЕ. 

Ветка попросила псицу остановиться, а это стерпеть труднее.
Танцуя абрисом в свечении фонарного столба, хрупкое древесное тельце пыталось угодить той, кто по сути своей была не в настроении позировать в полосе света.
Последовал обидный собачий лай, несправедливый, и именно он оказался чудесным и хамским стержнем, позволившим лапам сбавить темп.
Необдуманная грубость была необходима, фальшивкой, чтобы последовала остановка – действие.
Так ветка и псица закружились в вальсе. 

• DŹWIGNIĄ z OBRAZY, INICJUJĄC KONIECZNE. 
Gałąź błagała sukę, aby się zatrzymała, a to było trudniejsze do zniesienia. Tańcząc w blasku latarni, wizja drewnianej figury, próbowała zadowolić kogoś, kto w istocie nie miał ochoty pozować w świetle reflektorów. Te obraźliwe, niesprawiedliwe szczeknięcie psa okazało się być cudownym i chamskim przegrodzeniem, które pozwoliło łapom zwolnić. Bezmyślne grubiaństwo było konieczne, to jest fałsz. Aby nastąpiła chwila przerwy - potrzebne było działanie.
I tak gałąź i suka krecily sie w tancu walcowym. 

• PULLING THE LEVER of OFFENSE, LAUNCHING THE NECESSARY. 
The branch begged the she-dog to halt, and that task was harder to endure.
Dancing in the glow of the light from the lamppost, a vision of a silhouette, the fragile, wooden figure tried to please someone who, in essence, was not in the mood to pose in the spotlight.
The offensive, unjust dog bark that followed turned out to be a wonderful and rude partition that allowed the paws to slow down. The unthinking rudeness was necessary, a falsehood. For there to be a pause - an action was needed.
And so the branch and the bitch whirled in a waltz. 

Show more


• ПСИЦА НЕУСПЕВАНИЯ.

Мёрзлые лапы стремились оставить как можно больше следов, но, по сути, оставалась некоторая вероятность, что они от этого образуют сплошную, хотя и честную линию.
Учащённое дыхание уже давно превратилось скорее в сноровку, мастерство руководства над собственной одышкой выбралось на утёс и щедро кричало о единоличном превосходстве.
Октябрь рвался в клочья у финишной черты, а собака не сбавляла темпа, запоздало понимая, что разучилась смотреть перед собой.
А ведь пару недель тому назад её взгляд на бегу вперился в груду маркетри, хотя потребовалось ещё несколько бесконечных кругов, чтобы понять, во что именно складывается узор. Но опоздание было НАСТОЛЬКО сильным, что и в последний день месяца она не догадывалась о том, что успела теперь, казалось, однажды, расшифровать.

• PSINA NIEWYDOLNOŚCI.
Zamarzniętymi łapami starała się zostawić jak najwięcej śladów, ale w gruncie rzeczy istnieje pewne prawdopodobieństwo, że tworzą one jedynie jednolitą, choć uczciwą linię prosto do niej samej.
Jej przyspieszone oddychanie od dawna przekształciło się w umiejętność, w mistrzostwo nad własnym dyszeniem, dumnie ogłaszając swoje wyjątkowe opanowanie.
Październik rozrywał się na strzępy na mecie, ale psina nie zwalniała tempa, z opóźnieniem zdając sobie sprawę, że zapomniała jak patrzeć przed siebie.
Jeszcze kilka tygodni temu jej spojrzenie w trakcie biegu skupiało się na stosie intarsji, choć zajęło jej to kilka nieskończonych okrążeń, aby zrozumieć, jaki dokładnie układa się wzór. Jednak niewydolność była tak głęboka, że nawet w ostatni dzień miesiąca nie miała pojęcia, co teraz, jak się wydaje, udało się jej odkodować.

Para pokrytych futrem zielonych łapek pomogła temu polskiemu tekstu nie zostać zdeptanym, pomimo zmęczenia i ospałości spowodowanej nieskończonym galopem.

• THE UNDERACHIEVING UNDERDOG.
Her frozen paws aimed to leave as many tracks as possible, yet, in essence, there remained a chance that they would form a solid and honest line straight to her.
Her quickened breath had long since been mastered, like a skill. Mastery over one's own panting as she perched on a cliff, proudly proclaiming to all her singular supremacy.
October tore itself into shreds at the finish line, but the dog didn't slack in its pacing, taking a while to realize that it had forgotten how to look ahead.
Just a couple of weeks ago her gaze during the run was fixed on a pile of marquetry, though it took several endless laps to comprehend the exact pattern it was forming. However, the delay was so profound that even on the last day of the month, she had no inkling of what she had now, seemingly, managed to decode once.

A pair of fur-covered green paws helped this English text to avoid being trampled, despite the weariness and drowsiness from endless galloping. 
Show more
Ё~00000-0080
Level required:
• Persona Caeruleae Tela.
Ё~00023-1016~000
Level required:
• Persona Caeruleae Tela.
Ё~00022-14-43~000
Level required:
• Persona Caeruleae Tela.

Subscription levels

• Persona Caeruleae Tela.

$ 0,15 per month
 Subspicere non statim visum in • 372
🏁 ~ 
Go up